1. Mở app momo và Quét mã bên dưới
  2. Nhập số tiền bạn muốn chuyển và Lời nhắn.
  3. Sau khi chuyển tiền: nhập Mã giao dịch để mình lập bảng thống kê công khai nhé

    Nếu không quét mã được, bấm vào đây để chuyển tiền.