Đề thi kỳ 1 năm 2019

4 đề thi mô hình toán kinh tế

Đề kiểm tra

Đề thi Mô hình toán kinh tế 4tc kỳ 3 năm 2013

Đề thi kỳ 1/2013: 

Đề thi khác: 

Bài tập mô hình toán kinh tế

Tài liệu mô hình toán kinh tế – Thầy Lê Anh Đức:

Tài liệu mô hình toán