Hình thức thi

90p có sử dụng tài liệu

câu 1: (4đ) 8 ý đúng sai giải thích

câu 2: (3đ) viết luận thực tế các ngành chính

câu 3: (3đ) phân tích tình huống kinh doanh

 

Đề thi

Đề thi QTCL 1 kỳ 3 năm 2020

Đề thi QTCL 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi 2018

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1 năm 2018

Đề năm 2017

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1/2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (ảnh)

Đề thi Quản trị chiến lược 2tc kỳ 1 năm 2015

Đề thi Quản trị chiến lược kỳ 3 năm 2014

Giải đề quản trị chiến  lược

Đề thi quản trị chiến lược 2tc K54 kỳ 1 năm 2014

Đề thi Quản trị chiến lược 4tc kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 3/12/2013)

Đề thi quản trị chiến lược 4tc kì 1 năm 2013 (ngày thi 14/5/2013)

Đề thi quản trị chiến lược 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 10/12/2012

tài liệu ôn thi

Tài liệu quản trị chiến lược (update)

Tài liệu ôn thi (update)

Các ngành QT chiến lược (update)

Tài liệu 8 ngành chính (update)

Tài liệu quản trị chiến lược (update)

slide

        

Slide cô Lương Thu Hà

Slide thầy Đoàn Xuân Hậu

 

 

Câu hỏi thi