Hình thức thi

 3 câu tự luận, 10 câu Đ/S giải thích

ko được sử dụng tài liệu

Đề thi quản trị marketing kỳ 3 năm 2019

Đề thi quản trị marketing năm 2019

Đề thi quản trị marketing 3tc kỳ 1 năm 2016

Đề thi Quản trị mar 3tc kỳ 1 năm 2015

Đề thi quản trị marketing 3tc kỳ 3 năm 2014

Đề thi quản trị mar kỳ 3 năm 2014 (ảnh)

Đề thi Quản trị marketing kì 3/2012: 

Đề thi Quản trị marketing  kỳ 3 năm 2013: 

Tài liệu

Câu hỏi ôn tập

Trắc nghiệm Quản trị mar

Đề cương quản trị mar

Slide Quản trị mar

3 đề mẫu Quản trị Mar