Kiểm Soát

Cấu trúc gồm 6 câu Đ,S giải thích, 1 câu nêu cơ chế kiểm soát va 1 câu tình huống.

Nêu vai trò của họat động kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp hiện nay. Họat động kiểm sóat trong tất cả các cty la giống nhau. Đúng hay sai. Tại sao

Phân tích hoạt động kiểm soát của họat động bán hàng. Liên hệ thực tế khi phân tích.

Đề thi

Bải giảng kiểm soát – Th.S Nguyễn Thị Phương Lan

Slide

 

Đóng góp tài liệu


(Điền ô này nếu bạn muốn Đề thi-NEU ghi công)


*Nếu file quá nặng, mong bạn gửi tài liệu cho nhóm admin bằng email đến dethineu@gmail.com