An sinh xã hội, Đề thi an sinh xã hội, tài liệu an sinh xã hội trường Kinh tế quốc dân

Hình thức thi

Môn này đề gồm 4 câu: 3 câu lý thuyết và 1 câu liên hệ. Thời gian: 90 phút. Điểm thành phần: Khá cao ( toàn 9 và 10)

Đề thi

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề 9 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kì 3 năm 2012 (ngày thi 13/12/2012)

Đề thi kỳ 1 năm 2012

Tài liệu

Đề cương 2020

Đề cương ôn thi ASXH

Đề cương có đáp án

Đề cương

Slide cô Quỳnh Anh

Tài liệu ôn thi 

 

Đề cương

Đây là đề cương cô giáo lớp mình có cho. Nói chung là trong đây hết

1. Bản chất của an sinh xã hội?

2. Lưới an sinh xã hội ở nước ta hiện nay?

3. Vì sao trong điều kiện hiện nay Chính phủ các nước lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội?

4. Sự cần thiết khách quan của việc đảm bảo an sinh xã hội?

5. Mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế xã hội?

6. Theo anh (chị) để đảm bảo An sinh xã hội ở nước ta hiện nay, Chính phủ cần phải quan tâm đến những nhóm dân cư nào?

7. Bản chất, tính chất và chức năng của Bảo hiểm xã hội?

8. Vì sao Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội?

9. Vai trò của Bảo hiểm xã hội trong quá trình đảm bảo an sinh xã hội?

10. Quan điểm về Cứu trợ xã hội?

11. Các hình thức cứu trợ xã hội?

12. Vì sao cứu trợ xã hội là trụ cột đảm bảo An sinh xã hội?

13. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay?

14. Công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay thường gặp những khó khăn gì? Bạn hãy đề xuất giải pháp khắc phục?

15. Vì sao xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội là xu hướng chủ yếu trong điều kiện hiện nay ở nước ta?

16. Vì sao phải tiến hành xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội?

17. So sánh Bảo hiểm xã hội với Cứu trợ xã hội?

18. Ưu đãi xã hội: Khái niệm, bản chất, và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta?

19. Đối tượng ưu đãi xã hội ở Việt Nam hiện nay?

20. Quan điểm về ưu đãi xã hội?

21. So sánh Cứu trợ xã hội với ưu đãi xã hội?

22. Các biện pháp xoá đói giảm nghèo?

23. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay?

24. Nguyên nhân và biện pháp xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay?

25. Vai trò của bảo hiểm thương mại trong quá trình đảm bảo an sinh xã hội?

26. Vì sao xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững?

27. So sánh Bảo hiểm xã hội với Bảo hiểm thương mại?

28. Các nghiệp vụ Bảo hiểm thương mại góp phần đảm bảo an sinh xã hội?

29. Quản lý Nhà nước về An sinh xã hội?

30. Vì sao phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội trong điều kiện hiện nay ở nước ta?

31. Nội dung quản lý nhà nước về an sinh xã hội?

32. Trách nhiệm của Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội?

33. Theo anh (chị), ở nước ta hiện nay cần phải làm gì để đảm bảo an sinh xã hội bền vững?