Đề thi

không sử dụng tài liệu, đề thi gồm 4 câu

Đề thi kỳ 3/2013

Đề 1

1.so sánh BHXH và BHTM
2.phân biệt tổn thất chung và tổn thất riêng
3.tổn thất toàn bộ với tổn thất bộ phận

Đề 2

1- so sánh bảo hiểm tài sản và bảo hiểm con người.
2- nguyên tắc tính phí bảo hiểm nhân thọ.
3- quỹ bảo hiểm xã hôi, mục đích hình thành quỹ.
4-bài tập về bảo hiểm xe cơ giới và đâm va 2 xe, tính số tiền bồi thường và thiệt hại tự chịu.

Đề 3

1. giá tri hiện tại, giá trị đáo hạn giá trị cua bh nhân thọ.cho vd.
2. so sanh Bh Nhân thọ và phi nhân thọ.
3. Nêu các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Đề thi kì 2/2013

1.Các loại hình BH nhân thọ.

2. Tại sao lấy tiền lương làm căn cứ xây dựng phí đóng BHXH cho NLĐ và NSDLĐ?

3. Đặc điểm BH con ng phi nhân thọ.

4. Btập về giải quyết lquan đến tổn thất chung

1. bản chất và vai trò của BHXH

2. nguyên tắc của BHTM

3. nội dung tai nạn BH hành khách

1. Nguyên tắc hoạt động BHTM

2. Bản chất, vai trò của BHXH đối với người lao động và sự phát triển của kinh tế

3. Nội dung BH tai nạn hành khách

4. Bài tập:

Đề thi kì 1/2013

Đề 1

1. So sánh BH tài sản vs BH con ng trong BHTM

2. Tại sao phải BH hàng hoá xuất nhập khẩu

3. Vai trò của BHXH vs ng LĐ và ng sử dụng LĐ

4. Bài tập tính toán tổn thất chung và tai nạn đâm va

De 2 :

1.Vai tro cua BH trong nen KT?

2.Nghiep vu cua bao hiem thuong mai ?

3. Cac loai bao hiem tu ky ?

Đề 3

câu 1: vai trò của bảo hiểm trong đk kinh tế thị trường

câu 2: so sánh BHXH- BHTM

câu 3: giá trị hiện tại, giá trị đáo hạn, giá trị giải ước, VD..

câu 4: 1 cái là do thiên tai, 1 cái là 2 tàu đâm nhau. tính số tiền mỗi công ty bảo hiểm phải trả và thiệt hại của công ty mà có 1 tàu bị thiên tai+ 1 tàu bị đâm ấy

Một số câu thi kì 3 năm 2012

-noi dung co ban cua bao hiem tai nan hanh khach

-vai tro cua bao hiem huu tri

-so sanh bao hiem tai san va Bao hiem TNDS

-bai tap ve tau dam va nheFrom Ánh Ngọc

1.so sánh BHXH va BHTM.

2.Nội dung Bh tai nạn hành khách

3.Bảng tỉ lệ tử vong trog Bh nhân thọ?

4.bài tập có 2 vu tầu đâm va hàng hóa theo dk C tàu thì theo DK ITC (k nhớ rõ số liệu nưa) xd số tiền thực tế sô tiền bồi thường của cty BH

-trong các chế độ BHXH, chế độ nào vừa là ngắn hạn, vừa là dài hạn. giải thích

một số câu thi kì hè ngày 2/8/2012

‎1.Nguyên tắc BHTM

2. Nội dung nghiệp vụ của bảo hiểm tai nạn hành khách

3. Bảng tỷ lệ tử vong

câu 1: so sánh BH tài sản vs BH TNDS

câu 2: các loại hình BHNT tử vong

câu 3: vai trò chế độ hưu trí trong hệ thống BHXHcâu 4: bài tập tàu đâm va

câu 1: so sánh bhts vs bhcn trong bhtm

câu 2: vì sao hàng hóa xnk bằng đg biển phải đc bh?

câu 3: quỹ bhxh? mục đích sd quỹ

1. nguyên tắc bảo hiểm thương mai.

2. so sánh bảo hiểm thương mại và bảo hiểm xã hội.

3. các loại hình bảo hiểm nhân thọ