Đề cương và tài liệu CSKTĐN:

Đề cương CSKTĐN 2 (10 câu)

Đề cương và đáp án CSKTĐN 2 (16 câu)

Đề cương

Đề cương và tài liệu CSKTĐN

Tài liệu CSKTĐN 2

Tài liệu chính sách KTĐN 1

Slide

Slide chính sách TM QT: 

Thuyết trình CSKTĐN 2: FDI vào KCN – thực trạng và giải pháp

Đề thi

Đề thi CSKTĐN 1 kỳ 1 năm 2020

Đề thi CSKTĐN 1 kỳ 1 năm 2019

Đề thi CSKTĐN 3tc kỳ 3 năm 2014

Đề thi CSKTĐN 3tc kỳ 1 năm 2014

Đề thi CSKTĐN kỳ 1/2013

Chuyên ngành:

Đề thi CSKTĐN 2 kỳ 3 năm 2019

Đề thi CSKTĐN 1 3tc kỳ 1 năm 2015

Đề thi CSKTĐN I 4tc kỳ 1/2014

Đề thi CSKTĐN 2 kỳ 3 năm 2018

Đề thi CSKTĐN II kỳ 3 năm 2014

Đề thi CSKTĐN 2 kỳ 3/2015