Đề thi chương trình và dự án PT 2 kỳ 3/2021

Đề thi

Tài liệu tổng hợp

(Gồm các bài tập nhóm, bài tập, bài giải ….)

Slide 

Đề thi kỳ 1/2016

đề gồm 2 phần 1 phần trắc nghiệm 5 điểm coa 10 câu. Và 1 bài tập 5 điểm tính npv vẽ sơ đồ luồng tiền, sơ đồ lợi ích và chi phí.

Đề thi kỳ 3/2015 (Ngày thi 30/11/2015)

câu I (2đ): vẽ cây VĐ/ cây MT/ xây dựng khung logic hoặc ma trận logic về một tình huống bất kỳ.

Câu II (3đ) : 6 câu TN lý thuyết.

Câu III: (1đ) 2 câu TN btap nhỏ.

Câu IV (4đ): 1BT gộp phân tích tài chính + p.tích kinh tế theo 1 số chỉ tiêu: NPV, ENPV, BCR, ….