Đề kỳ 1 năm 2015

Đề 412 – Kỳ 3 năm 2014

Đề kiểm tra

Đề cương 21 câu có đáp án

Slide Cô Hà Phương Dung

Slide thuyết trình các nhóm (share bởi lớp kế 53A)