share đề thi đường lối quân sự kỳ 1 năm 2019 (Ngày thi 11/6/2019)

share đề thi đường lối quân sự kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi 9/1/2019)

share đề thi đường lối quân sự kỳ 1 năm 2018 (Ngày thi 15-16/6/2018)

Share đề thi đường lối quân sự kỳ 1 năm 2017-2018 K59 (Ngày thi 18-19/1/2018)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 3 năm 2016 K58 (ngày thi 18-19/1/2017)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 1 năm 2016 K57 (ngày thi 13,14/6/2016)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 3 năm 2015 K57 (ngày thi 7,8/1/2016)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 1 năm 2015 K56 (Ngày thi 3/6/2015)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 3/2014 K56 (ngày thi 18/1/2015)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 1/2014 K55 (ngày thi 16/6/2014)

Share đề thi Đường lối quân sự kỳ 3/2013 K55 (ngày thi 2-3/1/2014):

Tổng hợp đề

Tổng hợp đề thi Đường lối quân sự K54 kì 3/2012 (ngày thi 4/1/2012)

Tổng hợp đề thi Đường lối quân sự K54 kì 1/2013 (ngày thi 1/6/2013)

Vở ghi đường lối quân sự

giáo trình đường lối quân sự: