Đề thi giải tích 2 kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề giải tích A2:

Đề giải tích 2

Đề kiểm tra giữa kỳ: 

Đề kiểm tra 2018

Bài giảng lý thuyết chuỗi: 

Giáo trình giải tích A2: 

Tài liệu: