Cập nhật đề thi kỳ 3/2013

Đề thi được sử dụng tài liệu

có bài tập: các dự án tính NPV, PB và định tính các chi phí môi trường có thể phát sinh; đề khá dài

tài liệu