Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kế toán quản trị 2 K53 kỳ 3 năm 2014

Đề thi kế toán quản trị 2 (2011): 

Đề thi kế toán quản trị 2 K50 (ảnh)

Bài tập bổ sung và đề thi tham khảo: 

Slide

Slide + bài tập kế toán quản trị II – Cô Phạm Thị Thủy

Slide kế toán quản trị 2 – thầy Lê Ngọc Thăng