Kế toán quản trị 1

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

3 đề thi kế toán quản trị 1 kỳ 3 năm 2014 (K54)

Đề thi kế toán quản trị 1 kỳ 1/2014

Đề 2
Đề 8

Đề 3 – VB2

………

Đề thi kế toán quản trị 1 (Kỳ 3/2013): 

Đề thi kế toán quản trị 1 (kì 1/2013): 

Đề thi kế toán quản trị 1 (cũ): 

Slide + bài tập kế toán quản trị I – cô Phạm Thị Thủy

Slide kế toán quản trị 1