Được sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề thi kỳ 1 năm 2014 (bên kiểm toán)

4 đề thi ngoài ngành: 

Giải đề kế toán quản trị: 

Giải đề 104 kỳ 3/2013

Đề thi kế toán quản trị ngoài ngành kỳ 3 năm 2013: 

slide kế toán quản trị – Cô Phạm Thị Thủy: