Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2017 (13/12/2017)

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014 Hệ VB2

Đề thi kỳ 3 năm 2013

http://www.mediafire.com/?8m21sza3odk1ndo

http://www.mediafire.com/?0d3oecwtgde4twb

http://www.mediafire.com/?xvs8vls47nbnnzr

Đề kiểm tra

Đề 1: http://www.mediafire.com/?srrkfj6bmg35y1d

Đề 2: http://www.mediafire.com/?jmlbtmolsnxlf14

Đề 3: http://www.mediafire.com/?ci2n5ou8spmkawv

Đề 4: http://www.mediafire.com/?6p5dday45x5hh7e

Đề kiểm tra khác

Bài giảng kế toán quốc tế

http://www.mediafire.com/?1ycl7gbj7jk3nkh