Đề thi khởi sự kinh doanh 2

Đề thi kỳ 1 năm 2019 (gồm cả một số đề hệ TX, tại chức)

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi năm 2015