Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2020

Kiểm tra 12-11-19

Đề 24 15-8-19

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề kiểm tra đề 1

Đề kiểm tra đề 2

Đề thi kỳ 3 năm 2014

slide

Đề thi kỳ 3/2015

1. Trình bày nội dung kiểm soát quản lý trong bộ phận kỹ thuật ( trung tâm chi phí)
2. (Đúng/Sai)
a. Kiểm soát quản lý trong trung tâm lợi nhuận giống trong trung tâm chi phí?
b. Phải phân tích tất cả các chênh lệch tìm được?
3. Bài tập bảng điểm cân bằng tương tự năm ngoái
4. Bài tập phân tích chênh lệch về giá, hiệu quả sử dụng NVL. So sánh vs 10% ngưỡng chấp nhận và phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp

Cấu trúc gồm 4 câu,
câu 1 ksql về hd kế toán.
Câu 2 hỏi đúng sai.
Cau 3 về bảng điểm cân bằng,
câu 4 về phân tích chênh lệch. Nói chung bt thì gần giống bt trong giáo trình, chém thêm kết hợp vs các môn khác như phân tích kinh doanh!