Cấu trúc gồm 6 câu Đ,S giải thích, 1 câu nêu cơ chế kiểm soát va 1 câu tình huống.

Nêu vai trò của họat động kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp hiện nay. Họat động kiểm sóat trong tất cả các cty la giống nhau. Đúng hay sai. Tại sao

Phân tích hoạt động kiểm soát của họat động bán hàng. Liên hệ thực tế khi phân tích.

Đề thi

Bài kiểm tra

Bải giảng kiểm soát – Th.S Nguyễn Thị Phương Lan

Slide

Tổng hợp tài liệu kiểm soát