Kiểm toán tài chính 2

Đề thi năm 2021

Đề thi và kiểm tra năm 2020

Đề thi kiểm tài chính 2 kỳ 3 năm 2019

Đề thi kiểm tài chính 2 kỳ 1 năm 2019

Đề thi kiểm tài chính 2 kỳ 3 năm 2016

Đề 93 kiểm tài chính 2 kỳ 3 năm 2015

Đề 51 Kiểm tài chính 2 kỳ 3 năm 2014

Tổng hợp đề kiểm tài chính 2 kỳ 3 năm 2014

Đề thi kiểm toán tài chính 2 kỳ 3 năm 2013