Kiểm toán tài chính

Đề thi kiểm toán tài chính kỳ 3 năm 2015

Đề thi Kiểm toán tài chính kỳ 3 năm 2014

……………………

Kiểm toán tài chính 1

Đề thi kiểm toán tài chính 1 năm 2022

Đề thi kiểm toán tài chính 1 năm 2021

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 3 năm 2020

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 1 năm 2020

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 1 năm 2019

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 3 năm 2018

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 3 năm 2017

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 1 năm 2017

Đề thi kiểm toán tài chính 1 năm 2016

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 3 năm 2015

Đề thi kiểm toán tài chính 1 kỳ 1 năm 2015

Đề thi kiểm toán tài chính 1 5tc kỳ 1 năm 2014

Slide kiểm toán tài chính 1 cô Nguyễn Thị Lan Anh

Slide

Slide Cô Lan Anh

Slide cô Nguyễn Thị Hồng Thúy

tài liệu và slide: http://www.mediafire.com/?5hx1kpun8a5p6rd

Tài liệu khác

tài liệu: http://www.mediafire.com/?u3cg8vz844arj7t

Tài liệu kiểm toán tài chính của lớp kế 52c 

Tài liệu thuyết trình các nhóm

Thuyết trình K52

Chuẩn mực kiểm toán mới