Cấu trúc đề: 4 câu đề cương bên dưới

câu 1: giải thích từ viết tắt

câu 2 và câu 3: lý thuyết

câu 4: bài tập

(tất cả đều có hết trong đề cương phía dưới)

Đề cương: 

Đề thi – đề 4

Đề thi – đề 1 kỳ 3 năm 2013