Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 3 năm 2019

Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 1 năm 2019

Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 3 năm 2018

Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 1 năm 2014

Slide kinh doanh quốc tế 2