Link tổng hợp 

Thi 60′. Được mang Giáo trình của trường, slide và tình huống thầy cô phát thêm.

Đề thi 2021

Đề thi kinh doanh quốc tế 2tc kỳ 1 năm 2018

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 1 năm 2017

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 1 năm 2017

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 3 năm 2016

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 3 năm 2015

Đề thi kinh doanh quốc tế  kỳ 1 năm 2015

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 3 năm 2014

Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 1 năm 2014

Đề giữa kỳ

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Slide Kinh doanh quốc tế cô Nguyễn Bích Ngọc

Slide Kinh doanh quốc tế cô Nga

Ôn tập kinh doanh quốc tế 2tc