Tổng hợp đề thi Kinh doanh thương mại kỳ 3 năm 2020

Tổng hợp đề thi Kinh doanh thương mại kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề cương 2018 

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Bài giảng kinh doanh thương mại

Slide Kinh doanh thương mại cô Nguyễn Thị Xuân Hương

Slide