Đề thi kinh tế quốc tế 2 kỳ 3 năm 2020

Đề thi kinh tế quốc tế 2 kỳ 3 năm 2019

Đề thi kinh tế quốc tế 2 kỳ 3 năm 2018

Đề thi kinh tế quốc tế 2 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi Kinh tế quốc tế II kỳ 3 năm 2014

Đề 6 Kinh tế quốc tế II kỳ 3 năm 2014

Đề 3 Kinh tế quốc tế II kỳ 3 năm 2014

Đề cương kinh tế quốc tế 2

Đề cương Kinh tế quốc tế II full (12 câu)