Tổng hợp Tài liệu 

Đề thi 2021

Đề 303 KTQT 12-6-20

Đề thi kinh tế quốc tế 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi kinh tế quốc tế 1 kỳ 1 năm 2019

Đề thi kinh tế quốc tế 1 kỳ 3 năm 2018

Đề thi kinh tế quốc tế 1 kỳ 1 năm 2018

Đề thi Kinh tế quốc tế 1 (ảnh)

Đề thi Kinh tế quốc tế 1 kỳ 1 2017-2018

Đê thi Kinh tế quốc tế 1 kỳ 3/2016

Đề thi kinh tế quốc tế 1 kỳ 1/2015

Đề thi Kinh tế quốc tế I kỳ 1/2014

Đề thi năm 2013

Slide KTQT 1 Cô Nguyễn Bích Ngọc