Hình thức thi

Kinh tế thương mại và dịch vụ (3tc) (Môn này chính là môn Kinh tế thương mại 2tc của K54)

90p ko sử dụng tài liệu

4 câu:

câu1 (2đ) Lý thuyết

câu 2 (3đ) Lý thuyết

câu 3 (2đ) Liên hệ, giải thích

câu 4 (3đ) bài tập

Thảo luận http://www.facebook.com/DethiNEU/posts/502966503091407

Slide

1.Slide KTTMDV thầy Huy

2.Slide KTTMDV thầy Phong

3.Slide KTTMDV cô Uyên

Đề thi

Đề thi Kinh tế thương mại 2tc K54 kỳ 3/2014

Đề thi KT TM DV 3tc kỳ 3 năm 2013

Một số đề thi

Đề thi KTMDV 3tc kì 1 năm 2013

Các đề thi khác

Một số đề thi năm 2012

Tài liệu khác

1.Ôn tập KTTMDV

2.Đề cương KTTMDV cô Hạnh

3.Bài tập và bài giải KTTMDV

4. Đề cương chi tiết KTTMDV 3tc thầy Phong

5. Nội dụng ôn tập