Đề 177 2021

Đề thi KTTM 2tc kỳ 1 năm 2020

Đề thi KTTM 2tc kỳ 1 năm 2016

Đề thi KTTM 2tc kỳ 3 năm 2016

Riêng Chuyên ngành QTKD TM thì chia làm 2 học phần là Kinh tế TM I và Kinh tế TM II

Đề thi KTTM 2 kỳ 1 năm 2020

Đề thi KTTM 1 kỳ 3 năm 2020

Đề thi KTTM 1 kỳ 3 năm 2019

Đề thi KTTM 1 kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi KTTM 1 kỳ 3 năm 2016

Đề cương Kinh tế TM 1: 

Bài tập Kinh tế TM 2: 

ôn tập kinh tế thương mại 2:

đề thi kinh tế thương mại 4tc kỳ 3 năm 2013: 

Đề thi Kinh tế thương mại kỳ 3 năm 2012

Slide Kinh tế thương mại

Chữa bài tập KTTM 2tc

Hướng dẫn ôn thi KTTM 2tc

Đề thi Kinh tế thương mại I 4tc kỳ 3 năm 2013

1. so sánh thương mại nội đia và thương mại quốc tế
2. tại sao thuế suất thuế nhập khẩu có xu hướng ngày càng giảm
3. thành tựu thương mại trong thời kì đổi mới và biện pháp phát triển thương mại
4. làm rõ các xu hướng thương mại