Hình thức thi

 Thời gian 90′. 4 câu theo kết cấu điểm 2-2-1-5.

3 câu đầu là lý thuyết giải thích, câu 4 viết văn bản theo yêu cầu. Được mang giáo trình. 

Đề thi:

Đề 6 thi ngày 26/11/2018

Đề thi kỳ 3/2013: 

Đề thi K53

Đề thi K52

Tài liệu ôn

tài liệu ôn thi: 

tài liệu bài tập: 

cách trình bày văn bản