cấu trúc đề:

có 3 câu lập trình với các phương thức: toán tử ghép, hàm tạo sao chép, toán tử so sánh… câu cuối là cấu trúc về tạo mạng dữ liệu.

File tài liệu tổng hợp

http://www.mediafire.com/?l33kojb4fvvz2t5