Hình thức thi

Tự luận 90′ – (được mang tài liệu từ kỳ 3/2015)

Cấu trúc đề:

2 câu lý thuyết(5đ),

1 bài tập 3 điểm: Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (NPV, IRR, T, B/C)

1 bài tập 2 điểm: So sánh lựa chọn các phương án đầu tư

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018 (dạng như cũ)

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018 (Đổi dạng đề)

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi full

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Vở ghi bài tập lập quản lý dự án đầu tư

Tài liệu bổ sung câu hỏi thực tế môn Lập và QLDADT

Tài liệu full

Chú ý

Đề thi Lập dự án đầu tư 6tc

Hai câu bài tập dòng tiền (IRR, T, NPV), so sánh, lựa chọn phương án đầu tư (chi phí san đều hàng năm).

Ba câu lý thuyết

1. Căn cứ ycau lạp dự án dầu tư, nd báo cáo xd công trình theo vb hiện hành.

2. Mlh giữa ngcuu thị trường tài chính (k ycau vào áp dụng vào dự án).

3. Giải pháp xây dựng công trình.

Đề thi Lập dự án đầu tư 6tc kỳ 3/2013

Đề 1

1. Lý do nghiên cứu vĩ mô DADT, vận dụng vào 1 DA cụ thế.
2. Tóm tắt nội dung và phân tích mối quan hệ nghiên cứu kĩ thuật và tài chính DADT.
3. Trình bày nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình theo văn bản quản lý hiện hành.
Bài tập dòng tiền, tính NPV, T, IRR và bài lựa chọn 2 phương án

Đề 2

1. Phân tích mối quan hệ giữa việc phân tích khía cạnh tài chính với khía cạnh nghiên cứu kĩ thuật trong lập dự án đầu tư
2. Làm rõ tại sao phải nghiên cứu khía cạnh vĩ mô của dự án. Vận dụng vào 1 dự án cụ thể
3. Vì sao phải tiến hành đầu tư theo dự án

BT