Hình thức thi

 Thời gian 60 phút

4 câuTự luận

được mang giáo trình từ kỳ 3/2015

Đề thi

Đề thi LSHTKT kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi LSHTKT kỳ 3/2016

Đề thi LSHTKT Kỳ 3/2015 (K56) (bắt đầu đc mang tài liệu)

Đề thi LSHTKT có đáp án

đề thi LSHTKT 3tc (K54) kỳ 3 năm 2013

 đề thi LSHTKT 4tc kỳ 3 năm 2013 

đề thi LSHTKT 4tc kì 1 năm 2013

Đề thi năm 2013

đề thi kì 3/2011, kì 1 và kì 2/2012

đề thi LSHTKT 4tc kì 3 năm 2012 (ngày thi 8/12/2012)

ôn thi

 Câu hỏi chi tiết (nghe nói trúng khá nhiều)

tóm tắc lịch sử HTKT

 Đề cương chi tiết