Đề thi kỳ 1 năm 2018

Vận đơn. Hình thức phát hành vận đơn.
Đặc điểm pháp lý của vận đơn.
Các loại hợp đồng thuê tàu và định nghĩa.

Nêu nội dung và phân tích các đặc thù của hàng hải quốc tế. 4diem