cấu trúc đề: 5 câu

câu 1: lý thuyết có trong đề cương

câu 2:  cài đặt DNS, DHCP…

câu 3,4,5: cho một bài toán thực tế thiết kế mạng của một tòa nhà và trả lời các câu hỏi (Có trong tài liệu bên dưới)

Đề thi Mạng và truyền thông

Tài liệu

Đề cương môn Mạng và truyền thông: 

Câu hỏi môn Mạng và truyền thông

Thiết kế mạng cho 1 DN