Đề thi kỳ 1/2016 (ngày thi 26/5/2016)

câu 1.So sánh công thức D-C-D với Quá trình tạo ra và cungứng giá trị cho khách hàng.

câu 2. .Hãy phân tích các định hướng chiến lược cho quyết định về sản phẩm trong marketing

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2017 (ngày thi 8/5/2017)

Đề thi kỳ 1 năm 2015 (Ngày thi 2/6/2015)

Đề cương mar chiến lược

Slide cô Phạm Thị Huyền