Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 1/2016

Đề thi kỳ 3/2015

Tổng hợp đề thi Marketing dịch vụ 3tc kỳ 1 năm 2014 (ngày thi 15/5/2014)

Tổng hợp đề thi Marketing dịch vụ kỳ 3 năm 2014

Đề kiểm tra