Cấu trúc đề thi
Câu 1: 4 câu trắc nghiệm a b c d
Câu 2: 6 câu Đ/S giải thích
Câu 3, 4: tự luận

Đề cương nghiệp vụ hải quan 1 – 13 câu (2016)

Đề thi nghiệp vụ hải quan 2 kỳ 3 năm 2020

Đề thi: 

Đề thi nghiệp vụ HQ 2tc kỳ 1 năm 2017-2018

Đề thi kỳ 3 năm 2013: 

Slide, bài giảng: 

Bài tập xuất xứ hàng hóa và mã HS

Bài tập tính trị giá thuế

Đề cương: