Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 1 năm 2020 (Thi TN)

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017 

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014 K55

Đề thi kỳ 1 năm 2014 K54

album ảnh đề thi

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591002340954489.1073741853.245204298867630&type=3&uploaded=7

Đề thi NLKT kỳ 1 năm 2014

Đề kiểm tra 

Tài liệu

Tài liệu ôn thi NLKT

Slide và BT NLKT thầy Phạm Đức Cường

Tài liệu ôn thi

slide tham khảo

Đề cương

Ôn tập NLKT

Tài liệu và slide NLKT

Slide và bài tập NLKT