Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019 (dạng đề mới)

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017 

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3 năm 2015

Đề thi kỳ 3 năm 2014

Đề 112
Đề 412

Đề thi Kỳ 3 năm 2013

đề thi kì 3 năm 2012: 

đề thi trắc nghiệm: 

Slide

Slide thầy Phạm Xuân Kiên

Slide thầy Trần Trung Tuấn

Slide cô Nguyễn Thị Minh Phương