Đổi dạng đề từ kỳ 1 năm 2018: Đề thi gồm 4 câu trắc nghiệm 4đ, và 2 bài tập 6đ

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Tổng hợp đề thi

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi năm 2017

Đề thi PTKD nam 2016

Đề thi PTKD kỳ 3 năm 2015

Đề thi PTKD kỳ hè 2015

Đề thi PTKD kỳ 1 năm 2015

Đề 4b PTKD kỳ 1 năm 2015

Đề 9 PTHĐKD kỳ 3 năm 2014

Đề 10 PTHĐKD kỳ 3 năm 2015

Một số tài liệu tham khảo

Slide cô Mai Vân Anh

Slide thầy Trần Trung Tuấn