Đề thi kỳ 3 năm 2014 (ngày thi 24/12/2014)

C1: tại sao phải ptich quỹ tiên lương? Nêu nội dung
C2: pt nslđ nhằm mục đích j?nêu nội dung
C3: các tiêu chí đánh giá lực lượng lao động trong doanh nghiệp? Tại sao p đánh giá các tiêu chí đó
C4:bài tập

…………………………..

Đề thi kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi 4/12/2013)

câu 1: để phân tích cơ cấu tô chức người phân tich cần làm nhưng gi?

cau 2: các nhân tố anh hưởng đến NSLĐ năm, cách xác định ntn?

Cau 3: phân tích cơ cấu công nhân để làm gì, cách phan tich, xu hương ntn là hợp li?

Câu 4: Bài tập tính toán xác định các loại tỉ lệ trong sử dụng lực lượng lao. nhận xét?