Đây chính là môn Thống kê thực hành K53 về trước

Đề thi 2018

Đề thi Phân tích thống kê nhiều chiều