Đề thi không sử dụng tài liệu

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi 2021

Đề 4 18-12-19

Đề thi kỳ 3 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2016

Đề thi kỳ 1 năm 2015

Slide PPNC KTXH thầy Toại