Hình thức thi

Môn này được mang tài liệu vào thoải mái, khoảng 5 điểm sẽ là chép từ tài liệu ra, 1 câu logic học thì mình nên đọc qua lý thuyết một chút là làm được, 1 câu thì hỏi về đề tài cụ thể- cái này mình chém là chính. Nhìn chung môn này chấm thoáng, chữ nghĩa sách đẹp, hiểu bài chút là ăn chắc 8-9 rồi

Đề thi

Đề thi Kì 3/2012

8 đề PPNCKH

Một số đề thi PPNCKH khác

Slide       

slide Phương pháp nghiên cứu khoa học của Thầy Thông

slide Phương pháp nghiên cứu khoa học của Thầy Hợi

Nội dung ôn tập PPLNCKH

 

Nội dung ôn tập (năm 2010)

  

Nội dung ôn tập PPLNCKH

I. Lý thuyết:

Bài 1: (4 vấn đề)

+ Kn khoa học

+ Phân loại khoa học

+ Kn nghiên cứu khoa học

+ Phân loại nghiên cứu khoa học (Chủ yếu theo loại hình nghiên cứu)

Bài 2: (3 vấn đề)

+ Công cụ Khái niệm: định nghĩa, cấu trúc, mối qh nội hàm ngoại diên….

+ Công cụ phán đoán

+ Suy luận

• Suy luận quy nạp: cơ bản nắm được đn, phân loại

• Suy luận diễn dịch: cơ bản nắm được đn, tập trung vào hình thức luận 3 đoạn

Bài 3: Khái niệm vấn đề khoa học, đề tài khoa học, cơ sở xác lập đề tài, cách xác lập đề cương nghiên cứu.

Bài 4: Tập chung vào 5 phương pháp chung của NCKH bao gồm pp phân tích-tổng hợp, quy nạp-diễn dịch, logic…….

II. Bài tập ( 2 loại bài tập)

– Bài tập về tư duy KH: tập trung vào việc giải các bài tập có vận dụng 3 công cụ tư duy logic, trọng tâm là luận 3 đoạn.

– Bài tập về vấn đề và đề tài khoa học: có 2 dạng phổ biến là:

• Cho sẵn 1 đề tài và đặt ra 1 số yêu cầu như:

xác định các chuẩn của tên đề tài, xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu trong đề tài và thường kèm theo: để giải quyết đc vấn đề trọng tâm đó cần phải giải quyết 1 hệ vấn đề nào; xác định các vấn đề có lien quan trong đề tài.

• Nêu lên 1 thực trạng của vấn đề nghiên cứu yêu cầu:Từ vấn đề đó phát hiện 1 hoặc 1 vài vấn đề nghiên cứu, từ 1 trong các vấn đề đó hãy đặt tên thành 1 đề tài rồi lại làm giống như dạng 1.

Còn luận 3 đoạn là bài tập có dạng: Mọi hàng hóa đều có thể trao đổi mua bán Bánh mì có thể trao đổi mua bán ==> Bánh mì là hàng hóa Dùng luận 3 đoạn để cho biết cái trên đúng hay sai