Slide

Đề thi năm 2018

Đề thi năm 2016

Bắt đầu từ K54, QLDA chia thành QLDA1 và QLDA2, thi chỉ còn 60′
Đề QLDA1, ca 2, ngày 2/6/2015
Câu 1 (1,5đ): Nội dung cơ bản của lập kế hoạch tổng quát dự án
Câu 2 (1,5đ): Cho ví dụ qua đó trình bày các khái niệm của đường găng và nêu ý nghĩa của nó.
Câu 3 (1,5đ): Trình bày ưu nhược điểm của AOA và AON
Câu 4 (5,5đ): Bài tập
a) Vẽ sơ đồ. Tìm đường găng.
b) Tính thời gian dự trữ toàn phần, tự do các công việc
c) Tính xác suất hoàn thành DA trong 26 ngày
d) Chuyển sơ đồ từ AOA sang AON. Trình bày nguyên tắc chuyển.

………………………………………………………………………………….

câu 1 . mối quan hệ giữa đánh đổi 3 mục tiêu của qlda
– ưu nhược điểm của pert và gantt
– ý nghĩa ứng dụng của chỉ tiêu thời gian dự trữ tự do
– mục tiêu của đánh giá dự án
câu 2 . xếp hình người máy
câu 3. chương trình điều chỉnh 1 , tính tgdttd, tp, tính xác xuất hoàn thành dự án