Slide

slide quản lý học – PGS.TS Phan Kim Chiến:

slide: 

Slide thầy Xuyên (nếu bị lỗi thì dùng Foxit reader để đọc)

Slide quản lý học

Tài liệu

Bài tập lớn, tài liệu thi của các nhóm

Slide thuyết trình các nhóm

tài liệu ôn quản lý học (PDF): 

tài liệu gửi sinh viên: 

Tài liệu tổng hợp quản lý học:

Tài liệu quản lý học về các công ty

Ôn tập quản lý học

Đề cương ôn tập QLH Phần tự luận

Đề cương quản lý học 1

Câu hỏi ôn tập môn QLH (DOC): 

Tài liệu mô hình 5 lực lượng: 

Tài liệu quản lý học – facebook: 

Tài liệu quản lý học – starbucks

câu hỏi trăc nghiệm có đáp án

Trắc nghiệm quản trị học

Đề thi

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2021

Đề thi kỳ 3 năm 2020

Đề thi kỳ 1 năm 2020

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi kỳ 1/2015

Đề thi kỳ 3/2014

Đề thi kỳ 1/2014

Đề thi QLH1 kỳ 3/2013
Album ảnh đề thi:

Note tổng hợp đề thi:

Down album ảnh tại: 

Thảo luận Quản lý học 1 trên page Đề thi-NEU

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/588354694552587

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/588355671219156

https://www.facebook.com/DethiNEU/posts/588766457844744