Đề thi Quản lý nhà nước trong nền KTTT kỳ 3 năm 2014

Đề thi Quản lý NN về KT 3tc kì 1/2013 (ngày thi 16/5/2013)

Đề thi

 

Tài liệu        

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ.doc

QLNN ve KT – on them.pdf

slide, đề cương

Đề cương

Slide cô Đỗ Thị Hải Hà

 

Đề cương

Phần Khái quát chung về KT:

– Về kinh tế thị trường: khái niệm, đặc trưng, điều kiện ra đời, các chủ thể, ưu khuyết tật.

– Nội dung định hướng XHCN cho nền KTTT về mục tiêu cuối cùng, thực thể nền KT.

– Khái niệm cơ chế KT, cơ chế QLKT, cơ chế thị trường, biểu hiện của cơ chế QLKT. Phần QLNN về KT:

– Sự cần thiết, đối tượng, phạm vi, chức năng, phương thức, công cụ.

– Cơ sở khoa học và phương hướng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp QLNN theo ngành và lãnh thổ trong QLNN về KT. (đề khoá 1 đã thi)

– Từ khuyết tật của KTTT có thể thấy được gì về đối tượng, phạm vi QLNN đối với nền KTTT. NN ta đã ngăn ngừa, khắc phục các khuyết tật này qua các hoạt động cụ thể nào (đề khoá 1 đã thi)

– phân biệt: QLNN về KT và quản trị KD của DN , QLNN với DN và quản trị KD của DN. Phần QLNN DN

– Phân loại DN: các cách phân loại, mục đích, tác dụng

– Nội dung QLNN đối với DN

– DNNN: sự cần thiết, vai trò, chức năng, nguyên nhân phải đổi mới DNNN, nội dung đổi mới.

– QLNN đối với DNNN: chức năng, nội dung.

– DN: các mặt hoạt động cần sự QL của NN, các cách tiếp cận và khái niệm,

– Các loại công ty cổ phần NN và vai trò mỗi loại. Phần QLNN đối với KT đối ngoại:

– KT đối ngoại: chức năng, nhiệm vụ, sự cần thiết, các hình thức và vai trò, chức năng, tác dụng của mỗi hình thức, tại sao phải phát triển KTĐN.

– XNK tư bản: các hình thức, đối tượng, phạm vi QLNN, nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng QH XNK tư bản mỗi nước.

– ODA, FDI: vai trò, tác dụng, ưu nhược điểm.

– XNK tri thức trí tuệ: các hình thức, đối tượng, phạm vi QLNN, vai trò, tác dụng mỗi hình thức.

– XNK hàng hoá: đối tượng, phạm vi QLNN, nội dung cơ bản của QLNN, các biện pháp mở rộng XK.

– Kết cầu hạ tầng KTĐN: nội dung vai trò, tác dụng.

– Các nguyên tắc QH KTĐN

– Nội lực: khái niệm, sự cần thiết, vai trò sứ mạng, QLNN cần giải quyết những gì để phát huy.

Phần QLNN đối với DA ĐT – DAĐT: khái niệm, các loại, bộ phận cấu thành, sự cần thiết QLNN, mục tiêu của NN trong QL DA, các phương hướng biện pháp để NN đạt mục tiêu đó. Tất cả các vấn đề nêu trên chỉ là phần lý thuyết. Mỗi vấn đề được phân cách nhau bởi dấu phẩy và đều yêu cầu liên hệ thực tiễn để chứng minh và làm rõ. Đây mới chính là phần quan trọng nhất và quyết định điểm số của bạn cao hay thấp. Chắc chắn rằng đề thi sẽ có phần liên hệ thực tiễn cho mỗi câu hỏi. Do vậy đòi hỏi các bạn phải tìm thêm tư liệu để lý giải các vấn đề trên trong thực tiễn cho thật thấu đáo. (VD: Anh chị hãy cho biết chức năng của NN trong QLNN đối với các DNNN. Trong thực tiễn NN ta

thực hiện chức năng này như thế nào?)