Tài liệu quân sự chung

Đề thi

Share đề thi Quân sự chung K60 kỳ 1 năm 2019 (Ngày thi 10/6/2019)

Share đề thi Quân sự chung K60 kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi 10/1/2019)

Share đề thi Quân sự chung K59 kỳ 1 năm 2018 (Ngày thi 13-14/6/2018)

Share đề thi Quân sự chung K59 Kỳ 1 năm 2017-2018 (Ngày thi 23,24/1/2018)

Share đề thi Quân sự chung K58 kỳ 3 năm 2016

Share đề thi Quân sự chung K57 kỳ 1 năm 2016

Share đề thi Quân sự chung K57 kỳ 3 năm 2015

Share đề thi Quân sự chung K56 kỳ 1 năm 2015

Share đề thi Quân sự chung K56 kỳ 3 năm 2014

Share đề thi Quân sự chung K55 kỳ 1/2014 (ngày thi 6,7/6/2014)

Share đề thi Quân sự chung K55 kỳ 3/2013 (ngày thi 15-16/1/2014): 

Tổng hợp đề thi Quân sự chung K54  kì 3/2012 (ngày thi 5/1/2012): 

share để Quân sự chung kỳ 1/2013 (ngày thi 16/6/2013): 

Đề kiểm tra